Zmiany w prawie pracy, o których możesz nie wiedzieć. Część 2

Zmiany w prawie pracy, o których możesz nie wiedzieć. Część 2

Zmiany w prawie pracy, o których możesz nie wiedzieć

Zmiany w prawie pracy, o których możesz nie wiedzieć, zostały wprowadzone rok temu. Kancelaria Adwokacka – Przemysław Kobel szczegółowo analizuje nowe regulacje, które mają istotny wpływ zarówno na pracowników, jak i pracodawców. Druga część dotyczny kontroli trzeźwości pracowników, zmian w umowach o pracę, a także pracy w niepełnym wymiarze godzin.

Kontrola trzeźwości pracowników

Jak było wcześniej?

Wcześniej pracodawca mógł przeprowadzić kontrolę trzeźwości pracownika tylko w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, że pracownik stawił się do pracy pod wpływem alkoholu lub spożywał alkohol w czasie pracy. Tylko uprawnione organy, takie jak policja, mogły przeprowadzać takie kontrole.

Jak jest teraz?

Zmiany w Kodeksie pracy umożliwiają pracodawcom samodzielne przeprowadzanie kontroli trzeźwości pracowników. Pracodawca może przeprowadzać kontrole trzeźwości prewencyjnie, jeśli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia, zdrowia pracowników lub mienia. Kontrole mogą być przeprowadzane przy użyciu metod niewymagających badań laboratoryjnych, takich jak alkomaty. Pracodawcy muszą określić zasady przeprowadzania kontroli w regulaminie pracy lub innym akcie wewnątrzzakładowym ponadto muszą poinformować pracowników o wprowadzeniu kontroli co najmniej 2 tygodnie wcześniej​​.

Cytaty z ustawy:

Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza nowe artykuły dotyczące kontroli trzeźwości pracowników. Artykuł 17 mówi: „Pracodawca może przeprowadzać kontrolę trzeźwości pracowników, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia, zdrowia pracowników lub ochrony mienia”​.

Zmiany w umowach o pracę

Jak było wcześniej?

Wcześniej umowy o pracę zawierały podstawowe informacje dotyczące zatrudnienia, takie jak stanowisko pracy, wynagrodzenie, zakres obowiązków i czas pracy. Pracodawcy nie mieli obowiązku szczegółowego informowania pracowników o wszystkich zmianach warunków pracy na piśmie.

Jak jest teraz?

Nowe przepisy wymagają, aby umowy o pracę zawierały bardziej szczegółowe informacje dotyczące warunków zatrudnienia. Pracodawcy muszą dokładniej określać zasady wynagradzania oraz obowiązki pracowników. Ponadto, pracodawcy mają obowiązek informować pracowników na piśmie o wszelkich zmianach warunków pracy, co zapewnia większą przejrzystość i ochronę praw pracowników. Te zmiany mają na celu zwiększenie ochrony praw pracowników i zapewnienie jasnych zasad zatrudnienia​.

Cytaty z ustawy:

Nowe przepisy dotyczące umów o pracę są zawarte w artykule 29 § 1: „Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności: 1) rodzaj pracy, 2) miejsce wykonywania pracy, 3) wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia, 4) wymiar czasu pracy, 5) termin rozpoczęcia pracy”​.

Zmiany dotyczące pracy w niepełnym wymiarze godzin

Jak było wcześniej?

Pracownicy zatrudnieni na część etatu mieli ograniczone prawa w porównaniu z pracownikami pełnoetatowymi. Pracodawcy nie musieli zapewniać im takich samych proporcjonalnych świadczeń, jak urlopy czy premie.

Jak jest teraz?

Nowe przepisy wprowadzają równe prawa dla pracowników zatrudnionych na część etatu. Pracownicy pracujący na niepełny etat mają teraz prawo do proporcjonalnych świadczeń, takich jak urlopy czy premie, na równi z pracownikami pełnoetatowymi. Przepisy te mają na celu zapewnienie równego traktowania pracowników niezależnie od wymiaru ich czasu pracy oraz poprawę ich sytuacji na rynku pracy. Pracodawcy muszą teraz przestrzegać tych zasad, co zwiększa odpowiedzialność za zapewnienie sprawiedliwego traktowania wszystkich pracowników​​​.

Cytaty z ustawy:

Artykuł 129 § 2 precyzuje zasady dotyczące pracy w niepełnym wymiarze godzin: „Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy mają prawo do proporcjonalnych świadczeń, w tym urlopu wypoczynkowego i wynagrodzenia, na równi z pracownikami pełnoetatowymi”​.

Podsumowanie

Zmiany w prawie pracy, o których możesz nie wiedzieć, wprowadzone rok temu, znacząco wpływają na sposób organizacji pracy. Nowe regulacje dotyczące kontroli trzeźwości, umów o pracę oraz pracy w niepełnym wymiarze godzin mają na celu poprawę warunków pracy oraz lepsze dostosowanie się do potrzeb współczesnego rynku pracy. Pomoże to zapewnić zgodność z nowymi przepisami i poprawić bezpieczeństwo oraz komfort pracy. Pamiętaj, że znajomość prawa pracy to klucz do bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa.

Pełne brzmienie ustawy: Internetowy System Aktów Prawnych

Dla dodatkowej pomocy i konsultacji prawnych, odwiedź Kancelaria Adwokacka Przemysław Kobel pod adresem:
ul. 3-go Maja 91/4, 23-400 Biłgoraj