Kancelaria Adwokacka Biłgoraj – prawa podczas zatrzymania.

Kancelaria Adwokacka Biłgoraj – prawa podczas zatrzymania.

Kancelaria Adwokacka Biłgoraj – Adwokat Przemysław Kobel przypominamy Twoje prawa podczas zatrzymania.

Kancelaria Adwokacka Biłgoraj – Adwokat Przemysław Kobel, przypominamy Twoje prawa podczas zatrzymania. Pamiętajcie! Każdy, absolutnie każdy człowiek ma prawo domniemania swojej niewinności.

Podczas zatrzymania.

W przypadku zatrzymania, niezależnie od sytuacji w jakiej zostałeś zatrzymany – przysługują Ci odpowiednie prawa. Z tego powodu poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

  • Do informacji o przyczynie naszego zatrzymania.
  • Prawo do niezwłocznego kontaktu z adwokatem lub radcą prawnym i bezpośredniej z nim rozmowy.
  • Do złożenia lub odmowy złożenia oświadczenia w swojej sprawie.
  • Dostęp do niezbędnej pomocy medycznej.
  • Prawo do otrzymania odpisu protokołu.
  • Jeżeli zatrzymany nie zna wystarczająco języka polskiego – prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza.
  • Prawo do zawiadomienia osoby najbliższej lub innej wskazanej osoby, jak również pracodawcy, szkoły, uczelni, dowódcy oraz osoby zarządzającej przedsiębiorstwem zatrzymanego albo przedsiębiorstwem, za które jest on odpowiedzialny. O zatrzymaniu Policja zawiadamia organ prowadzący przeciwko oskarżonemu postępowanie w innej sprawie, o ile o nim wie
  • Prawo do wniesienia do sądu zażalenia na zatrzymanie w terminie 7 dni od dnia aresztu. W zażaleniu można się domagać zbadania zasadności, legalności oraz prawidłowości zatrzymania.
  • Jeżeli zatrzymany nie jest obywatelem polskim – prawo do kontaktu z z urzędem konsularnym lub z przedstawicielstwem dyplomatycznym państwa, którego jest obywatelem. Jeżeli nie posiada żadnego obywatelstwa – prawo do kontaktu z przedstawicielem państwa, w którym zatrzymany mieszka na stałe.
  • Prawo do natychmiastowego zwolnienia, jeżeli przyczyny aresztu przestały istnieć albo po upływie 48 godzin od chwili zatrzymania, o ile zatrzymany nie zostanie w tym czasie przekazany do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania.